Legal

Ogólne warunki użytkowania platformy Mysupplace.com

Ogólne warunki użytkowania (zwane dalej „Warunkami użytkowania”) są umową zawieraną przez:

SMARTFIX30, luksemburską spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (société anonyme), wpisaną do Luksemburskiego Rejestru Spółek Handlowych (zwanego dalej „LRSH”) pod numerem B 202823, której siedziba mieści się pod adresem: 3, rue de la Reine, L-2418 Wielkie Księstwo Luksemburga (zwaną dalej „Spółką”)

i

Użytkownika strony internetowej www.mysupplace.com.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Spółka prowadzi stronę internetową dostępną pod adresem www.mysupplace.com, która oferuje internetową platformę łączącą Dostawców (określonych w punkcie 1) i Klientów (określonych w punkcie 1).

Niniejsze Warunki użytkowania określają warunki dotyczące korzystania ze Strony i prowadzonej na niej sprzedaży, a także prawa i obowiązki Użytkowników łączących się ze sobą za pośrednictwem Strony.

Dostęp do Strony lub korzystanie z niej oznacza pełną akceptację i przestrzeganie wszystkich zawartych tu Warunków użytkowania.

 1. Definicje

Klient/Klienci: ffirma lub jakakolwiek osoba fizyczna lub prawna korzystająca ze Strony i/lub Usług w celu znalezienia Dostawcy (podmioty należące do grupy Solutions 30).

Warunki użytkowania: zawarte tu warunki, jak określono powyżej.

Treść/Treści: oznacza(-ją) wszelkie słowa, wiadomości lub wszelkiego rodzaju informacje (teksty, obrazy, filmy, zdjęcia, komentarze, znaki towarowe, nazwy firm itp.), zamieszczane przez Użytkownika na Stronie.

Treść chroniona prawem autorskim: treść zdefiniowana w punkcie 9 niniejszych Warunków użytkowania.

Zlecenie: oznacza umowę pomiędzy Dostawcą a Klientem na wykonanie Zlecanej pracy.

Spółka: oznacza odpowiedzialną za Stronę luksemburską spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością SMARTFIX30 wpisaną do LRSH pod numerem B 202823, której siedziba mieści się pod adresem: 3, rue de la Reine, L-2418 Wielkie Księstwo Luksemburga.

Upoważnienie do fakturowania: oznacza zawartą pomiędzy Dostawcą a Spółką umowę o fakturowanie zgodną z obowiązującymi ogólnymi zasadami, na potrzeby sporządzania i wystawiania przez Dostawcę faktur w związku ze Zlecanymi Pracami wykonanymi przez niego na rzecz Klienta za pośrednictwem Strony.

Zlecana(-e) Praca(-e): oznacza(ją) konkretne zadanie(-a) powierzone Dostawcy przez Klienta do wykonania.

Dostawca(-y): oznacza firmę, osobę fizyczną lub prawną posiadającą numer rejestracyjny w krajowym rejestrze lub prowadzącą własną działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi, która za pośrednictwem Strony oferuje swoje usługi Klientom.

Oświadczenie o ochronie prywatności: oznacza politykę prywatności obowiązującą w odniesieniu do Strony, zamieszczoną pod następującym linkiem: [.]

LRSH: oznacza wspomniany powyżej Luksemburski Rejestr Spółek Handlowych.

RODO: oznacza rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, uchylające dyrektywę 95/46/EWG (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Usługi: oznaczają wszelkie usługi świadczone przez Spółkę na Stronie, które zostały wymienione w punktach 7.1 i 7.2 niniejszych Warunków użytkowania.

Strona: oznacza stronę internetową, której adres to www.mysupplace.com.

Użytkownik(-cy): oznacza(ją) Dostawców i Klientów.

2. Zmiany do Warunków użytkowania i okres ich obowiązywania

Warunki użytkowania są uzgadniane na czas nieokreślony i wchodzą w życie w momencie rozpoczęcia korzystania z Usług przez Użytkowników.

Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszych Warunków użytkowania w dowolnym czasie i bez uzasadnienia.

3. Zobowiązania Spółki

Spółka udostępnia Użytkownikom narzędzia i środki techniczne umożliwiające im nawiązanie relacji w celu uzgodnienia Zlecenia za pośrednictwem Strony. W związku z tym jej odpowiedzialność ogranicza się do zapewnienia opisanych w niniejszych Warunkach użytkowania środków technicznych i narzędzi, w celu umożliwienia kontaktu pomiędzy Dostawcami i Klientami. Spółka zastrzega sobie jednak prawo do nieprzekazywania wiadomości pomiędzy Użytkownikami, jeśli nie będą oni przestrzegać poniższych warunków.

Spółka i Użytkownicy są w pełni niezależnymi stronami, z których każda działa we własnym imieniu i na własną rzecz.

Użytkownicy wyraźnie akceptują fakt, że zadanie Spółki ogranicza się jedynie do udostępnienia Strony w celu umożliwienia bezpośredniego kontaktu pomiędzy Klientami a Dostawcami. Dlatego też wybierając Zlecaną Pracę za pośrednictwem Strony Klient wyraźnie potwierdza, że został poinformowany o fakcie, że nawiązuje stosunek umowny bezpośrednio z danym Dostawcą(-ami). Strony potwierdzają, że Spółka działa tylko i wyłącznie jako pośrednik pomiędzy Klientem a Dostawcą i jej rola ogranicza się wyłącznie do zamieszczania na Stronie Zlecanych Prac proponowanych przez Użytkowników.

Spółka w żadnym wypadku nie może być uważana za pracownika/pracodawcę, agenta ani za jakikolwiek inny podmiot pełniący ogólną rolę Użytkownika.

Spółka użyje wszelkich środków technicznych, aby zapewnić dostępność i prawidłowe działanie Strony i Usług przez 24 godziny na dobę oraz przez 7 dni w tygodniu.

Spółka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Treść oraz ważność informacji i dokumentów przekazywanych przez Użytkowników na Stronie, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność lub prawdziwość tych informacji.

4. Zobowiązania Użytkownika

4.1. Przestrzeganie przepisów, regulacji oraz Warunków użytkowania

Użytkownicy zobowiązują się do korzystania ze Strony i Usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami oraz z niniejszymi Warunkami użytkowania.

W związku z tym Użytkownicy zgadzają się na to, że Spółka może przeglądać wszystkie Treści publikowane lub wymieniane na Stronie w celu sprawdzenia ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami i niniejszymi Warunkami użytkowania.

Użytkownicy zgadzają się zarazem na to, by Spółka mogła ingerować i zmieniać opublikowane na Stronie Treści, jeśli nie będą one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami i niniejszymi Warunkami użytkowania.

Ponadto Użytkownicy potwierdzają, że środki i narzędzia techniczne udostępniane przez Spółkę nie zwalniają ich z obowiązków prawnych. Użytkownicy zobowiązują się zwłaszcza do złożenia wszelkich deklaracji i dopełnienia wszelkich formalności niezbędnych dla ich działalności, jak również do wywiązania się z wszelkich zobowiązań prawnych, socjalnych, administracyjnych i podatkowych oraz wszelkiego rodzaju innych obowiązków, które wskutek zastosowania prawa luksemburskiego lub prawodawstwa zagranicznego, któremu podlegają mogą na nich w stosownych przypadkach ciążyć w związku z ich działalnością i korzystaniem z Usług.

Użytkownicy zobowiązują się, że na żądanie Spółki niezwłocznie przedstawią jej dowód na to, że wywiązują się z określonych powyżej zobowiązań.

Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe dopełnienie wyżej wymienionych formalności. Spółka nie będzie ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.

4.2 Zachowanie Użytkownika na Stronie

Wchodząc na Stronę lub korzystając z Usług Użytkownicy oświadczają, gwarantują i zgadzają się, że:

 • (i) będą zawsze korzystać ze Strony w sposób rozsądny, uczciwy i poprawny;
 • (ii) nie będą wykorzystywać ani próbować wykorzystywać Strony i oferowanych na niej Usług do innych celów;
 • (iii) będą zamieszczać komentarze szanujące innych Użytkowników i ściśle związane z oferowanymi Usługami (nie będą akceptowane komentarze o charakterze politycznym, religijnym, nienawistnym, zniesławiającym lub ogólnie niestosownym);
 • (iv) akceptują fakt, że publikowane przez nich treści są moderowane i mogą zostać odrzucone bez uzasadnienia przez Spółkę;
 • (v) przyznają Spółce niewyłączne i bezpłatne prawo do przedstawiania, powielania, adaptowania, modyfikowania, rozpowszechniania i dystrybucji publikowanych przez nich treści, co Spółka może wykonywać bezpośrednio lub za pośrednictwem upoważnionej strony trzeciej. Spółka powoła się na autorstwo Użytkownika w przypadku wykorzystania opublikowanych przez niego treści;
 • (vi) nie będą używać ani wykorzystywać elektronicznych lub pocztowych danych kontaktowych innych Użytkowników w celu wysyłania im masowych zapytań e-mailowych i rozsyłania spamu;
 • (vii) nie będą w żaden sposób pobierać Treści ze Strony na potrzeby podobnych lub konkurencyjnych działań bądź też do celów rekrutacji lub pozyskiwania klientów;
 • (viii) nie będą udostępniać osobom trzecim, zarówno prywatnie, jak i w sieciach społecznościowych (w jak najszerszym znaczeniu tego pojęcia, w tym w systemach komunikatorów internetowych), żadnej wymiany wiadomości, informacji ani fragmentów rozmów z systemu komunikacyjnego Strony.

Ponadto poprzez korzystanie ze Strony lub Usług, wszyscy Klienci oświadczają, gwarantują i zgadzają się, że:

 • (i) zaproponują poważną, rozsądną i dostatecznie szczegółową ofertę Zlecanej Pracy Dostawcy, z którym nawiążą kontakt za pośrednictwem Strony w celu uzyskania wyceny oferty Zlecanej Pracy;
 • (ii) podadzą Dostawcy wszelkie pomocne i niezbędne szczegóły, aby opis Zlecanej Pracy był jak najdokładniejszy i nie wprowadził Dostawcy w błąd;
 • (iii) nie będą wykorzystywać Usług i Strony do promowania swojej działalności lub działalności osób trzecich. W związku z tym wszyscy Klienci zobowiązują się w szczególności do tego, że nie będą wysyłać wiadomości reklamowych do Użytkowników Strony, zabiegać o nich, ani kontaktować się z nimi w sposób pośredni lub bezpośredni.

Ponadto poprzez korzystanie ze Strony lub Usług, wszyscy Dostawcy oświadczają, gwarantują i zgadzają się, że:

 • (i) zachowają ścisłą poufność w odniesieniu do wiadomości wymienianych z Klientami (również potencjalnymi), jak również informacji, które mogą zostać im przekazane lub które mogli zdobyć, nawiązując kontakt z Klientami za pośrednictwem Strony (niezależnie od tego, czy Zlecana Praca została ostatecznie przyjęta, czy też nie);
 • (ii) podpiszą Upoważnienie do fakturowania ze Spółką i zgodzą się na załadowanie na Stronie wszelkich dokumentów, jakie będą od nich wymagane w celu wypełnienia ich zobowiązań w zakresie środków zapobiegających pracy niezarejestrowanej i wspierających przejrzystość dla zapobiegania oszustwom podatkowym, praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (procedura KYC), aby móc korzystać z Usług oferowanych na Stronie.

5. Odpowiedzialność Użytkownika i Spółki

Spółka nie ponosi odpowiedzialności w przypadku awarii, zakłóceń, trudności lub przerw uniemożliwiających dostęp do Strony, Usług lub jakiejkolwiek związanej z tym funkcji.

Spółka nie jest i nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakich doznają Użytkownicy, osoby trzecie lub ich urządzenia w wyniku połączenia ze Stroną lub korzystania ze Strony, a Użytkownicy zrzekają się jakichkolwiek roszczeń wobec Spółki z tego tytułu.

Za urządzenia służące do łączenia się z Stroną odpowiadają wyłącznie Użytkownicy, którzy muszą podjąć wszelkie odpowiednie i niezbędne środki w celu ochrony własnych urządzeń i danych, w szczególności przed atakami wirusów w internecie. W każdym przypadku to Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za strony i dane, z którymi się zapoznają.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za to, jak często profile Dostawców są wyświetlane na Stronie. Spółka tak samo nie może odpowiadać za fałszywe, wprowadzające w błąd lub nieaktualne informacje przekazane jej przez Użytkowników.

Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za opis Zlecanej Pracy, o której wycenę zwróci się do Dostawcy. W przypadku błędu w opisie Zlecanej Pracy, Klient przejmie na siebie wszelkie niezbędne usługi dodatkowe i wszelkie dodatkowe związane z nimi koszty, poprzez formalne uzgodnienie z Dostawcą dodatkowej Zlecanej Pracy za pośrednictwem Strony.

Użytkownicy muszą przestrzegać obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, zwłaszcza w odniesieniu do danych osobowych, które umieszczają w Stronie.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykonanie i realizację umów Zleceń, które zawarł z innym Użytkownikiem za pośrednictwem Strony, a Spółka występuje jedynie jako pośrednik poprzez udostępnienie Strony i związanych z nią Usług w celu umożliwienia Użytkownikom nawiązania ze sobą kontaktu. Realizacja i wykonanie umów Zleceń pomiędzy Dostawcą a Klientem odbywa się na życzenie i na wyłączną odpowiedzialność Klienta.

Spółka nigdy nie będzie stroną w umowach Zleceń zawieranych pomiędzy Dostawcą a Klientem, dlatego też Dostawca i Klient ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie trudności, skargi i spory, które mogą powstać podczas realizacji lub wykonywania Zleceń. W związku z tym Użytkownicy zwalniają Spółkę z wszelkiej odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie konsekwencje wynikające bezpośrednio lub pośrednio z przedstawienia, realizacji lub wykonania Zlecenia.

Ponadto Spółka nie może być w żaden sposób pociągnięta do odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązków spoczywających na Użytkownikach, w szczególności związanych z działaniami mającymi na celu zapobieganie pracy niezarejestrowanej i przestrzeganie zasad przejrzystości, jak również za wszelkie szkody, jakie mogą z tego wyniknąć.

Spółka nie ponosi też odpowiedzialności za jakiekolwiek działania prawne podjęte przeciwko Użytkownikom: (i) wynikające z korzystania z Strony lub jakiejkolwiek usługi dostępnej za pośrednictwem internetu; (ii) wynikające z nieprzestrzegania przez Użytkowników niniejszych Warunków użytkowania.

Jeżeli Spółka stanie się przedmiotem jakiegokolwiek postępowania (polubownego lub sądowego) wynikającego z korzystania ze Strony przez Użytkowników, Spółka może wedle własnego uznania i bez uzasadnienia wystąpić z roszczeniem przeciwko Użytkownikom w celu uzyskania odszkodowania za wszelkie szkody, kwoty, zasądzone należności i koszty, jakie mogą wyniknąć z takiego postępowania.

6. Dostęp do Strony

Użytkownicy posiadający dostęp do internetu mogą uzyskać dostęp do Strony z dowolnego miejsca. Koszty związane z tym dostępem (połączenia internetowego, sprzętu komputerowego itp.) ponoszą wyłącznie Użytkownicy.

Udostępnianie Strony i oferowanych na niej Usług może zostać przerwane lub zawieszone przez Spółkę, zwłaszcza na czas konserwacji, przy czym Spółka nie ma obowiązku ostrzegania czy powiadamiania o takim przypadku lub uzasadniania go.

Usługi są dostępne tylko dla Użytkowników, którzy założyli konto rejestrując się na Stronie. Aby móc to zrobić, Użytkownicy muszą mieć ukończone 18 lat i posiadać zdolność prawną do zawarcia umowy i korzystania z Strony zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania. Użytkownicy są zobowiązani do podania prawdziwych danych i do ich niezwłocznej aktualizacji w przypadku jakichkolwiek zmian.

Dostęp do konta jest chroniony przez nazwę użytkownika i hasło wybrane przez Użytkownika podczas rejestracji i tworzenia konta na Stronie. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek korzystanie z jego loginu i hasła, jest jedynym gwarantem ich poufności, a także odpowiada za sposób korzystania z jego konta.

Aby zostać dodanym do listy Dostawców i być w ten sposób widocznym dla Klientów, każdy Dostawca jest zobowiązany do zamieszczenia dokładnych i kompletnych danych na swojej stronie firmowej oraz do ich regularnego aktualizowania, gdy zajdzie taka konieczność, zgodnie z jego obowiązkiem aktualizacji informacji.

Ponieważ Strona jest platformą lokalną, Użytkownicy są zobowiązani do podania jako głównego miejsca prowadzenia działalności swojego adresu zameldowania lub miejsca zamieszkania. Użytkownicy zamieszkujący poza Wielkim Księstwem Luksemburga są również zobowiązani do przestrzegania wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawnych obowiązujących w ich kraju pochodzenia.

Dane identyfikacyjne podawane za pośrednictwem Strony są dobrowolnie przekazywane przez Użytkowników.

Dostawca zgadza się na to, aby każdy dokument zgodności będący już w posiadaniu Spółki lub spółki należącej do grupy Solutions 30, mógł zostać przeniesiony i załadowany na platformę mySupplace bez wcześniejszej autoryzacji ze strony odpowiedniego Dostawcy.

Gdy Użytkownik poda nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niepełne dane, Spółka będzie miała prawo zawiesić lub zamknąć jego konto, a także odmówić przywrócenia w przyszłości dostępu do wszystkich lub części Usług bez konieczności wcześniejszego ostrzeżenia i bez uzasadnienia. Spółka może również ograniczyć lub zawiesić dostęp Użytkowników do Strony, jeśli nie wywiążą się oni ze swoich zobowiązań wymienionych w punkcie 4 niniejszych Warunków użytkowania.

Strona jest zarezerwowana wyłącznie do użytku dla Klientów i nie może być wykorzystywana przez pośredników lub niezależnych specjalistów działających w imieniu klienta końcowego. W razie naruszenia tych zasad Spółka zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do swoich Usług, w tym poprzez ograniczenie możliwości kontaktu z Dostawcami na platformie lub korzystania z funkcji dostępnych na profilu, w celu zakończenia tego rodzaju antykonkurencyjnych praktyk.

Poza ujawnieniem zasad korzystania ze Strony zawartych w niniejszych Warunkach użytkowania, ograniczenie dostępu do Strony nie wymaga jakiegokolwiek konkretnego wcześniejszego powiadomienia o naruszeniu.

Użytkownik akceptuje fakt, że Spółka może według własnego uznania i w dowolnym momencie odebrać mu dostęp do Strony. Dostęp do Strony może być monitorowany przez Spółkę.

7. Opis usług i sposobu działania Strony

7.1. Usługi oferowane na Stronie obejmują między innymi :

 • łączenie ze sobą Dostawców i Klientów;
 • pobieranie od Dostawców dokumentów niezbędnych do zapewnienia należytej staranności i udostępnianie ich Klientom;
 • organizowanie usług dodatkowych dla Użytkowników.

7.2. Usługi dodatkowe dla Użytkowników oferowane na Stronie obejmują między innymi :

 • udostępnianie biblioteki internetowej na potrzeby hostowania dokumentacji kontraktowej Klienta;
 • dodatkowe opcje płatności;
 • możliwość skorzystania w określonych sytuacjach z usług faktoringowych luksemburskiej firmy Solutions 30 SE, będącej spółką europejską zarejestrowaną w LRSH pod numerem B 179097 z siedzibą pod adresem: 3, rue de la Reine, L-2418 Wielkie Księstwo Luksemburga lub dowolnej innej firmy faktoringowej;
 • narzędzia do automatycznej rekomendacji profilu;
 • dostęp do raportów;
 • zaawansowane narzędzia do zarządzania zasobami Dostawcy (monitorowanie aktywności, ogólny raport grupowy, konfigurowalne ustawienia, itp.);
 • system wyszukiwania umożliwiający łatwe oferowanie Zlecanych Prac zweryfikowanym Dostawcom;
 • miejsce umożliwiające sprzedaż i odsprzedaż sprzętu.

7.3. Spory

W przypadku braku porozumienia pomiędzy Klientem a Dostawcą w odniesieniu do jakości usług, zakresu, warunków lub etapu realizacji Zlecanej Pracy, Dostawca dołoży wszelkich starań aby rozstrzygnąć spór w ciągu 45 (czterdziestu pięciu) dni, a w przypadku braku rozstrzygnięcia w tym terminie, Dostawca zgadza się poinformować o tym Spółkę poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres help@mysupplace.com.

Klient i Dostawca będą rozstrzygać swoje spory bez udziału Spółki, która pozostanie stroną trzecią w ramach ich stosunku umownego. W razie konieczności Spółka może jednak według własnego uznania interweniować w spór, aby spróbować zaproponować stronom rozwiązanie. W każdym przypadku Spółka zawsze pozostanie stroną trzecią i nie może być zobowiązana do jakiejkolwiek interwencji w ewentualnym sporze pomiędzy Klientem a Dostawcą.

7.4. Łączenie Użytkowników

Za pośrednictwem Strony Klient kontaktuje się z Dostawcą. Po wymianie informacji na temat zakresu i warunków realizacji Zlecanej Pracy, Dostawca za pomocą narzędzi oferowanych przez Stronę wysyła Klientowi ofertę na wykonanie usługi, którą Klient może przyjąć bądź odrzucić.

Potwierdzenie przez Klienta zakończenia realizacji Zlecanej Pracy automatycznie pociąga za sobą zapłatę na rzecz Dostawcy kwoty wynikającej z faktury, od której odjęta zostanie (i) prowizja należna Spółce (zgodnie z punktem 8), (ii) ewentualna obniżka ceny zastosowana zgodnie z punktem 7.3 niniejszych Warunków użytkowania w następstwie zastrzeżeń wyrażonych przez Klienta oraz (iii) oferta na wykonanie usługi przedstawiona przez Dostawcę.

8. System ocen i rekomendacji

Po zakończeniu każdej Zlecanej Pracy Klienci i Dostawcy są zachęcani do wystawienia sobie nawzajem ocen. Ocena pozostawiona przez Klienta (dotycząca Dostawcy) może pojawić się na stronie Dostawcy, z którego usług korzystał. Z kolei ocena wystawiona przez Dostawcę (dotycząca Klienta) będzie widoczna tylko dla Dostawców, z którymi dany Klient skontaktuje się w sprawie kolejnej Zlecanej Pracy.

Oceny wystawiane przez Klientów po zakończeniu Zlecanej Pracy mogą być modyfikowane tylko przez Spółkę.

Oceny i rekomendacje powinny odzwierciedlać obiektywne względy i w żadnym wypadku nie powinny zawierać przesadzonych, obraźliwych lub zniesławiających uwag. W przeciwnym razie Spółka zastrzega sobie prawo do usunięcia danej oceny lub rekomendacji.

9. Własność intelektualna

Wszystkie dokumenty techniczne, produkty, zdjęcia, teksty, loga, rysunki, grafiki, filmy i inne treści na Stronie stanowią wyłączną własność Spółki. Treści te są chronione prawem autorskim zgodnie z ustawą z dnia 18 kwietnia 2001 r. o prawie autorskim, prawach pokrewnych i bazach danych, z późniejszymi zmianami (dalej: „Treści chronione prawem autorskim”).

Uzyskanie dostępu, udostępnienie lub wykorzystanie Treści chronionych prawem autorskim przez Użytkownika nie będzie uznawane za przeniesienie lub udzielenie licencji do tychże treści, chyba że zostanie to wyraźnie określone przez Spółkę. W związku z tym Spółka może zażądać od Użytkownika natychmiastowego zwrotu Treści chronionych prawem autorskim, a także zabronić Użytkownikowi dostępu do Treści chronionych prawem autorskim i korzystania z nich.

Wchodząc na Stronę Użytkownik zobowiązuje się do nienaruszania praw autorskich Spółki poprzez powielanie, zamieszczanie lub przekazywanie Treści chronionych prawami autorskimi osobom trzecim, chyba że Spółka udzieli uprzednio wyraźnej zgody na wykorzystanie tych treści.

Użytkownik ma jednak prawo do drukowania i/lub tymczasowego przechowywania kopii stron i Treści chronionych prawami autorskimi na własny użytek, bez prawa do dokonywania w nich jakichkolwiek zmian.

10. Usługi, produkty, treści, strony internetowe i hiperłącza stron trzecich

Strona może zawierać linki do innych stron internetowych oraz oferować dostęp do treści, produktów i usług stron trzecich. Użytkownik jest świadomy tego, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treści udostępniane na stronach internetowych stron trzecich ani za ich dostępność. Przed skorzystaniem z tych stron należy się zapoznać z opublikowanymi na nich zasadami dotyczącymi ochrony prywatności i innych kwestii. Użytkownik potwierdza, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za żadne treści stron trzecich dostępne za jej pośrednictwem lub na niej wyświetlane, w tym za opinie, porady, oświadczenia i reklamy, a także rozumie, że sam ponosi wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z takich treści. Jeśli Użytkownik zdecyduje się na zakup produktów lub usług od strony trzeciej, nawiązuje relację bezpośrednio z tą stroną. Użytkownik potwierdza, że Spółka nie może ponosić odpowiedzialności za:

a) jakość produktów lub usług stron trzecich;

b) wywiązywanie się z wszelkich warunków umowy zawartej ze sprzedawcą, w tym za dostawę produktów lub usług i zobowiązań gwarancyjnych związanych z zakupionymi produktami lub usługami. Użytkownik potwierdza, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek rodzaju straty lub szkody, które Użytkownik może ponieść wskutek kontaktów ze stroną trzecią.

Użytkownikom surowo zabrania się tworzenia linków hipertekstowych na innych stronach internetowych, które odsyłałyby odwiedzających te strony do Strony lub jakiejkolwiek jej sekcji, o ile nie uzyskają na to wcześniejszej pisemnej zgody od Spółki, wysyłając wiadomość e-mail na adres contact@mysupplace.com

Spółka może odmówić zgody według własnego uznania i bez konieczności uzasadniania swojej decyzji. Jeśli Spółka wyrazi zgodę, zgoda ta będzie uważana za tymczasową i Spółka może bez uzasadnienia wycofać ją w dowolnym momencie. W każdym przypadku na żądanie Spółki Użytkownik musi usunąć linki hipertekstowe w ciągu 3 dni roboczych.

Inne strony internetowe, do których Użytkownik może uzyskać dostęp za pośrednictwem Strony, są udostępniane wyłącznie dla jego wygody i w celach informacyjnych. Spółka nie składa żadnych oświadczeń na temat tych stron i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość lub korzystanie z nich.

11. Pliki cookies

Aby Strona i Usługi działały prawidłowo, gdy Użytkownik łączy się z Stroną na jego komputerze umieszczane są pliki cookies (ciasteczka). Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane w przeglądarce lub urządzeniu przez strony internetowe, aplikacje, media internetowe i reklamy. Użytkownicy mają możliwość wyłączenia plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

12. Obsługa klienta

W przypadku pytań lub informacji dotyczących Strony i Usług, Użytkownicy mogą skontaktować się z Spółką wysyłając wiadomość e-mail na adressupport@mysupplace.com.

13. Polityka prywatności

Ze względu na przetwarzanie danych osobowych, bezpieczeństwo danych jest dla Strony i Spółki sprawą najwyższej wagi. Aktualne zasady dotyczące ochrony prywatności można znaleźć w Oświadczeniu o ochronie prywatności.

14. Nieważność – zrzeczenie się

Jeśli jedna z klauzul niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznana za nieważną wskutek zmiany przepisów prawa lub regulacji bądź na mocy decyzji sądu, w żadnym wypadku nie wpłynie to na ważność i zgodność z prawem pozostałych klauzul Warunków użytkowania.

Jeśli Spółka nie skorzysta z jej praw wynikających z niniejszych Warunków użytkowania, nie będzie to oznaczać zrzeczenia się przez nią tych praw.

15. Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsze Warunki użytkowania podlegają prawu luksemburskiemu i są interpretowane zgodnie z nim.

W razie jakichkolwiek sporów wynikających z niniejszych Warunków użytkowania lub w związku z nimi, użytkownicy zgadzają się, że znajdą pozasądowe rozwiązanie sporu w ciągu 45 (czterdziestu pięciu) dni z inicjatywy strony, która rozpocznie takie postępowanie.

Po upływie tego okresu 45 (czterdziestu pięciu) dni i w przypadku braku porozumienia pozasądowego pomiędzy użytkownikami, spór będzie podlegał wyłącznej jurysdykcji sądów miasta Luksemburga

Wersja z dnia 26 lipca 2021 r.