Legal

Algemene voorwaarden van Mysupplace.com

De algemene voorwaarden (hierna de “Algemene voorwaarden” genoemd) worden vastgelegd tussen:

SMARTFIX30, een Luxemburgse naamloze vennootschap (société anonyme) ingeschreven in het Luxemburgse handels- en vennootschapsregister (hierna het “LHVR” genoemd) onder het nummer B 202823 en met vennootschapszetel gevestigd te 3, rue de la Reine, L-2418 Groothertogdom Luxemburg (hierna de “Onderneming“)

En

De gebruiker van de Website www.mysupplace.com.

PREAMBULE

De Onderneming exploiteert een website die toegankelijk is op het adres www.mysupplace.com en die een onlineplatform biedt voor het verbinden van Aanbieders (zoals gedefinieerd in punt 1) en Klanten (zoals gedefinieerd in punt 1).

Deze Algemene voorwaarden regelen de voorwaarden voor het gebruik en de verkoop van de Website, en bepalen de rechten en plichten van gebruikers die via de Website verbonden zijn.

Toegang tot of gebruik van de Website houdt de volledige aanvaarding en naleving van al deze Algemene voorwaarden in.

 1. Definities

Klant(en): Klant(en): een bedrijf of een natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de website en/of de diensten met als doel een Aanbieder te vinden. (de entiteiten die behoren tot de Solutions 30 Group)

Algemene voorwaarden: verwijst naar deze algemene voorwaarden zoals hierboven vermeld.

Inhoud: betekent alle woorden, berichten of informatie van welke aard dan ook (tekst, beelden, video’s, foto’s, opmerkingen, handelsmerken, bedrijfsnamen, etc.), door een Gebruiker op de Website gepost.

Auteursrechtelijk beschermde Inhoud: zoals gedefinieerd in punt 9 van deze Algemene voorwaarden.

Werkorder: betekent de overeenkomst tussen een Aanbieder en een Klant voor de uitvoering van een Werkopdracht.

Onderneming: de naamloze vennootschap SMARTFIX30, ingeschreven bij het LHVR onder nummer B 202823 en waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 3, rue de la Reine, L-2418 Groothertogdom Luxemburg, verantwoordelijk voor de Website.

Facturatiemandaat: betekent de facturatieovereenkomst aangegaan tussen de Aanbieder en de Onderneming, in overeenstemming met de toepasselijke algemene regels, met het oog op het opstellen en uitgeven van facturen van de Aanbieder met betrekking tot Werkopdrachten die door laatstgenoemde via de Website worden uitgevoerd ten behoeve van een Klant.

Werkopdracht(en): betekent de specifieke opdracht(en) die door een Klant aan een Aanbieder is (zijn) toegewezen.

Aanbieder(s): iedere onderneming of natuurlijke of rechtspersoon die een inschrijvingsnummer heeft bij een nationaal register of die zelfstandig is onder de toepasselijke wettelijke voorwaarden en die via de Website zijn diensten aanbiedt aan Klanten.

Privacyverklaring: betekent een privacybeleid voor de Website op de volgende link: [.]

LHVR: betekent het Luxemburgse handels- en vennootschapsregister, zoals hierboven vermeld.

GDPR: betekent EU-verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Diensten: betekent alle diensten die door de Onderneming op de Website worden verleend, zoals vermeld in de punten 7.1 en 7.2 van deze Algemene voorwaarden.

Website: betekent de website met als adres: www.mysupplace.com.

Gebruiker(s): betekent de Aanbieders en de Klanten.

2. Wijzigingen aan en duur van de Algemene voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden worden voor onbepaalde tijd overeengekomen en treden in werking op het moment dat de Gebruikers de Diensten gebruiken.

De Onderneming behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze Algemene voorwaarden op elk moment en zonder rechtvaardiging te wijzigen.

3. Verplichtingen van de Onderneming

De Onderneming verschaft de Gebruikers de hulpmiddelen en de technische middelen om een relatie aan te gaan met als doel het overeenkomen van een Werkorder via de Website. Derhalve beperkt haar verantwoordelijkheid zich tot het ter beschikking stellen van technische middelen en hulpmiddelen, zoals beschreven in deze Algemene voorwaarden, met het doel Aanbieders en Klanten met elkaar in contact te brengen. De Onderneming behoudt zich echter het recht voor om berichten niet door te geven aan gebruikers wanneer deze niet voldoen aan deze Algemene voorwaarden.

De Onderneming en de Gebruikers zijn volledig onafhankelijke partijen, die elk in eigen naam en voor eigen rekening handelen.

De Gebruikers stemmen er uitdrukkelijk mee in dat de Onderneming zich strikt beperkt tot het verschaffen van toegang tot de Website om rechtstreeks contact tussen Klanten en Aanbieders te verzekeren. Door selectie van een Werkopdracht via de Website, erkent de Klant derhalve uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van het feit dat hij een rechtstreekse contractuele relatie aangaat met de desbetreffende Aanbieder(s). Er wordt uitdrukkelijk erkend dat de Onderneming uitsluitend en alleen optreedt als tussenpersoon tussen de Klant(en) en de Aanbieder(s) en dat de rol van de Onderneming derhalve uitsluitend beperkt is tot het posten van door Gebruikers voorgestelde Werkopdrachten op de Website.

De Onderneming zal onder geen enkele omstandigheid worden beschouwd als werknemer/werkgever, vertegenwoordiger of enige andere algemene functie van een Gebruiker.

De Onderneming zal alle technische middelen aanwenden om de toegang tot en de goede werking van de Website en de Diensten 24 uur per dag en 7 dagen per week te verzekeren.

De Onderneming stelt alles in het werk om de Inhoud en de geldigheid van de informatie en documenten die door Gebruikers op de Website worden doorgegeven te verzekeren, zonder evenwel op enigerlei wijze aansprakelijk te zijn voor de juistheid of de waarheidsgetrouwheid van de verstrekte informatie.

4. Verplichtingen van de gebruiker

4.1. Naleving van wet- en regelgeving en van de Algemene voorwaarden

De Gebruikers stemmen in met toegang tot en gebruik van de Website en Diensten in overeenstemming met de huidige wet- en regelgeving en met deze Algemene voorwaarden.

In dit verband erkennen de Gebruikers dat de Onderneming alle Inhoud die op de Website gepubliceerd of uitgewisseld wordt, mag controleren om na te gaan of die in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving en met deze Algemene voorwaarden.

Evenzo erkennen de Gebruikers dat de Onderneming mag ingrijpen om de op de Website gepubliceerde Inhoud aan te passen indien deze niet in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving of deze Algemene voorwaarden.

Voorts erkennen de Gebruikers dat de technische middelen en hulpmiddelen die door de Onderneming ter beschikking worden gesteld, eerstgenoemden niet vrijstellen van hun wettelijke verplichtingen. In het bijzonder verbinden de Gebruikers zich ertoe om alle verklaringen af te leggen en alle formaliteiten te vervullen die noodzakelijk zijn voor hun activiteit, evenals om al hun wettelijke, sociale, administratieve en fiscale verplichtingen na te komen, evenals alle andere verplichtingen van welke aard dan ook waaraan ze desgevallend moeten voldoen in toepassing van de Luxemburgse wet of de buitenlandse wetgeving waaraan zij onderworpen zijn, in verband met hun activiteit en het gebruik van de Diensten.

Indien zij erom worden verzocht, verbinden de Gebruikers zich ertoe om de Onderneming onverwijld het bewijs te leveren dat zij voldoen aan de verplichtingen die in dit punt zijn vermeld.

De Gebruikers zijn als enige verantwoordelijk voor het correct vervullen van de voornoemde formaliteiten. De Onderneming kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

4.2. Gebruikersgedrag op de Website

Door hun toegang tot de Website of de Diensten verklaren, garanderen en stemmen de Gebruikers er te allen tijde mee in om:

 • (i) de Website op een redelijke, eerlijke en correcte manier te gebruiken;
 • (ii) de doeleinden van de Website en de daarop aangeboden Diensten niet te omzeilen of te proberen deze te omzeilen;
 • (iii) opmerkingen te posten die respectvol zijn ten aanzien van andere Gebruikers en strikt gerelateerd zijn aan de aangeboden Diensten (politieke, religieuze, haatdragende, lasterlijke of algemeen ongepaste opmerkingen zullen niet worden aanvaard);
 • (iv) te aanvaarden dat hun publicaties aangepast worden en geweigerd kunnen worden door de Onderneming, zonder enige verplichting om haar beslissing te rechtvaardigen;
 • (v) de Onderneming het niet-exclusieve en kosteloze recht te verlenen om zijn publicatie weer te geven, te reproduceren, aan te passen, te wijzigen, te verspreiden en te distribueren, rechtstreeks of via een gemachtigde derde. De Onderneming stemt ermee in om de Gebruiker te citeren in het geval zijn publicatie wordt gebruikt;
 • (vi) de elektronische of postadresgegevens van andere Gebruikers niet te gebruiken of te exploiteren voor het verzenden van massale e-mails en voor spampraktijken;
 • (vii) om op geen enkele manier inhoud van de Website te extraheren voor gelijkaardige of concurrerende activiteiten, of voor rekruterings- of wervingsdoeleinden;
 • (viii) geen uitwisseling, informatie of uittreksels van gesprekken van het berichtensysteem van de Website te delen met derden, noch privé, noch op sociale netwerken (in de breedste zin van het woord, met inbegrip van instant messaging systemen).

In aanvulling op het bovenstaande verklaren, garanderen en stemmen alle Klanten door hun toegang tot de Website of de Diensten er verder mee in om:

 • (i) een ernstige, redelijke en voldoende gedetailleerde Werkopdracht voor te stellen aan de Aanbieder met wie hij via de Website contact opneemt om een prijsopgave te verkrijgen met betrekking tot die opdracht;
 • (ii) de Aanbieder alle nuttige en noodzakelijke details te verstrekken, zodat de omschrijving van de Werkopdracht zo nauwkeurig mogelijk is en de Aanbieder niet kan misleiden;
 • (iii) geen gebruik te maken van de Diensten en de Website om zijn bedrijf of dat van een derde te promoten. Als zodanig stemmen alle klanten er in het bijzonder mee in geen reclameboodschappen naar Gebruikers van de Website te sturen, hen geen verzoeken te sturen of niet te benaderen, rechtstreeks noch onrechtstreeks.

In aanvulling op het bovenstaande verklaren, garanderen en stemmen alle Aanbieders door hun toegang tot de Website of de Diensten er mee in om:

 • (i) strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot de uitwisselingen die zij mogelijk hebben gehad met Klanten (met inbegrip van potentiële Klanten) en met betrekking tot de informatie die mogelijk aan hen is overgemaakt of waarvan zij mogelijk kennis hebben genomen doordat zij via de Website in contact zijn gebracht met Klanten (ongeacht of de Werkopdracht al dan niet is overeengekomen);
 • (ii) een facturatiemandaat af te sluiten met de Onderneming en akkoord te gaan met het uploaden naar de Website van alle documenten die van hen verlangd worden om te voldoen aan hun verplichtingen inzake maatregelen ter voorkoming van zwartwerk en inzake transparantie ter voorkoming van belastingfraude, witwassen van geld en financiering van terrorisme (KYC), teneinde gebruik te kunnen maken van de Diensten van de Website.

5. Aansprakelijkheid van gebruiker en Onderneming

De Onderneming is niet aansprakelijk in geval van een storing, defect, moeilijkheid of dienstonderbreking, waardoor de toegang tot de Website, de Diensten of een van de functies ervan wordt verhinderd.

De Onderneming is niet aansprakelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt aan Gebruikers, derden of hun apparaten als gevolg van hun verbinding met of gebruik van de Website, en de Gebruikers zien af van gelijk welke vordering tegen de Onderneming als gevolg hiervan.

De apparaten die worden gebruikt om verbinding te maken met de Website vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de Gebruikers, die alle passende en noodzakelijke maatregelen moeten nemen om hun eigen apparaten en gegevens te beschermen, met name tegen virale aanvallen via het internet. De Gebruiker is in elk geval als enige verantwoordelijk voor de websites en gegevens die hij raadpleegt.

De Onderneming kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de frequentie waarmee profielen van Aanbieders op haar Website worden weergegeven. Evenzo is de Onderneming niet verantwoordelijk voor onjuiste, misleidende of verouderde informatie die haar door Gebruikers wordt meegedeeld.

De klant is als enige verantwoordelijk voor de omschrijving van de Werkopdracht waarvoor een offerte bij de Aanbieder is aangevraagd. In het geval van een fout in de omschrijving van de Werkopdracht, zal alleen de Klant instaan voor eventuele noodzakelijke aanvullende diensten en eventuele aanvullende kosten die daarmee verband houden, door bij de Aanbieder een aanvullende Werkopdracht formeel in te dienen via de Website.

De Gebruikers dienen zich te houden aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder met betrekking tot de persoonsgegevens die Gebruikers op de website plaatsen.

De Gebruikers zijn als enige verantwoordelijk voor het uitvoeren en presteren van de Werkorders die zij via de Website met een andere Gebruiker overeenkomen; de Onderneming komt slechts tussenbeide om de Website en de daaraan verbonden Diensten beschikbaar te stellen, zodat Gebruikers uiteindelijk met elkaar in contact kunnen worden gebracht. Het uitvoeren en presteren van Werkorders tussen een Aanbieder en een Klant worden uitgevoerd in opdracht en onder de exclusieve verantwoordelijkheid van laatstgenoemde.

De Onderneming is nooit een contractuele partij bij de Werkorders die tussen een Aanbieder en een Klant worden afgesloten; daarom zijn alleen de Aanbieder en de Klant verantwoordelijk voor eventuele moeilijkheden, klachten en geschillen die zich tijdens het uitvoeren of presteren van genoemde Werkorders kunnen voordoen. Bijgevolg ontslaan de Gebruikers de Onderneming van elke aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen die direct of indirect voortvloeien uit het indienen, uitvoeren of presteren van een Werkorder.

Bovendien kan de Onderneming op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schendingen van de verplichtingen van de Gebruikers, in het bijzonder in verband met maatregelen ter voorkoming van zwartwerk en naleving van de transparantieregels, noch voor de schade die hieruit zou kunnen voortvloeien.

Bovendien kan de Onderneming niet aansprakelijk worden gesteld voor gerechtelijke stappen die tegen Gebruikers worden ondernomen: (i) als gevolg van het gebruik van de Website of een via het Internet toegankelijke dienst; (ii) als gevolg van het niet naleven door de gebruikers van deze Algemene voorwaarden.

Indien de Onderneming het voorwerp wordt van een procedure (minnelijk of gerechtelijk) die voortvloeit uit het gebruik van de Website door Gebruikers, kan de Vennootschap vrij en zonder enige rechtvaardiging een vordering tegen hen instellen om schadeloosstelling te verkrijgen voor alle schade, bedragen, beloningen en kosten die zouden kunnen voortvloeien uit een dergelijke procedure.

6. Toegang tot de Website

Gebruikers die toegang hebben tot het Internet hebben van overal toegang tot de Website. De kosten voor de toegang tot de website (internetverbinding, informaticamateriaal, enz.) zijn uitsluitend ten laste van de Gebruiker.

De Website en de verschillende Diensten kunnen door de Onderneming worden onderbroken of opgeschort, met name tijdens onderhoudswerkzaamheden, zonder enige verplichting tot waarschuwing, kennisgeving of rechtvaardiging.

De Diensten zijn uitsluitend toegankelijk voor Gebruikers die een account hebben aangemaakt door zich op de Website te registreren. In dit verband moeten gebruikers ten minste 18 jaar oud zijn en handelingsbekwaam zijn om de Website te gebruiken en er contracten aan te gaan in overeenstemming met deze Algemene voorwaarden. De Gebruikers zijn verplicht correcte informatie te verstrekken en deze onmiddellijk bij te werken in geval van wijzigingen.

Evenzo wordt de toegang tot een account beschermd door een gebruikersnaam en een wachtwoord die door de Gebruiker worden gekozen bij de registratie en het aanmaken van zijn account op de Website. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor elk gebruik dat kan worden gemaakt van zijn gebruikersnaam en wachtwoord, en staat als enige garant voor de vertrouwelijkheid ervan, alsmede voor elk gebruik van zijn account.

Om als Aanbieder vermeld te worden en dus zichtbaar te zijn voor Klanten, is iedere Aanbieder bovendien verplicht om correcte en volledige informatie te verstrekken op zijn bedrijfspagina en deze regelmatig bij te werken zodra dat nodig is, in overeenstemming met zijn verplichting om zijn informatie up-to-date te houden.

Aangezien de Website een lokaal platform is, zijn de Gebruikers verplicht om als hoofdvestiging van hun bedrijf de plaats waar zij ingeschreven zijn of hun gebruikelijke verblijfplaats aan te geven. Gebruikers die buiten het Groothertogdom Luxemburg woonachtig zijn, zijn tevens gehouden tot naleving van alle verplichtingen die voortvloeien uit de in hun land van herkomst geldende wetgeving.

De identificatiegegevens die aan de website worden verstrekt, worden door de Gebruikers vrijwillig verstrekt.

de Aanbieder stemt er uitdrukkelijk mee in dat elk gevalideerd document met betrekking tot regelgeving, erkenningen en certificaten – dat reeds in het bezit is van de Onderneming of van een vennootschap die tot de groep Solutions 30 behoort – kan worden overgedragen en opgeladen naar het mySupplace-platform zonder voorafgaande toestemming van de respectievelijke Aanbieder

In het geval dat een Gebruiker valse, onjuiste, verouderde of onvolledige gegevens verstrekt, heeft de Onderneming het recht om zijn account op te schorten of te sluiten en om in de toekomst de toegang tot alle of een deel van de Diensten te weigeren zonder voorafgaande waarschuwing en zonder enige rechtvaardiging. De Vennootschap kan ook de toegang van Gebruikers tot de Website beperken of opschorten als zij hun verplichtingen zoals vermeld in punt 4 van deze Algemene voorwaarden niet nakomen.

De Website is strikt voorbehouden aan Klanten en kan niet worden gebruikt door tussenpersonen of professionals die handelen in naam van een eindklant. Indien deze toegangsregels worden overtreden, behoudt de Onderneming zich het recht voor om de toegang tot haar Diensten te beperken, waaronder het beperken van de mogelijkheid om contact op te nemen met Aanbieders op het platform of om gebruik te maken van de kenmerken van het profiel ervan, om zo een einde te maken aan de concurrentievervalsende praktijken.

Buiten het bekendmaken van de gebruiksregels van de Website in deze Algemene voorwaarden, is het beperken van de toegang tot de Website niet onderworpen aan enige specifieke voorafgaande kennisgeving.

U stemt ermee in dat de Website, naar eigen goeddunken, uw toegang tot de Website op elk moment kan beëindigen. Toegang tot de Website kan worden gecontroleerd door de Onderneming.

7. Beschrijving van de diensten en de werking van de Website

7.1. De diensten omvatten, maar zijn niet beperkt tot :

 • het met elkaar in contact brengen van Aanbieders en Klanten;
 • het inzamelen bij Aanbieders van documenten in het kader van een gepaste zorgvuldigheid en het ter beschikking stellen daarvan aan Klanten;
 • het opzetten van aanvullende diensten voor de Gebruikers.

7.2. De aanvullende Diensten omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • het aanbieden van een online bibliotheek voor het hosten van de contractuele documenten van de Klant;
 • bijkomende betalingsmogelijkheden;
 • de mogelijkheid om in bepaalde situaties factoringdiensten in te schakelen van de Luxemburgse vennootschap Solutions 30 SE, een Europese vennootschap geregistreerd bij het LHVR onder nummer B 179097 en met hoofdkantoor aan 3, rue de la Reine, L-2418 Groothertogdom Luxemburg, of bij een andere factoringmaatschappij;
 • automatische profielaanbevelingstools;
 • toegang tot rapporten;
 • geavanceerde tools voor het beheer van provider resources (monitoring van activiteiten, algemeen groepsrapport, op maat aanpasbare instellingen, enz.); 
 • een zoeksysteem om gemakkelijk Werkopdrachten voor te stellen aan geverifieerde Aanbieders;
 • een marktplaats voor het verkopen en doorverkopen van uitrusting.

7.3. Geschillen

In het geval van een meningsverschil tussen een Klant en een Aanbieder over de kwaliteit van de dienst, de omvang, de voorwaarden, of het stadium van voltooiing van de Werkopdracht, zullen zij alles in het werk stellen om het geschil binnen 45 (vijfenenveertig) dagen te beslechten en indien het geschil niet binnen die termijn kan beslecht worden, stemt de Aanbieder ermee in om de Onderneming hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar help@mysupplace.com

De Klant en de Aanbieder zullen hun geschil(len) regelen zonder tussenkomst van de Onderneming, die een derde partij zal blijven in deze contractuele relatie. De Onderneming kan echter, indien nodig en naar eigen goeddunken, tussenbeide komen om te proberen de partijen een oplossing voor te stellen. In ieder geval blijft de Onderneming altijd een derde partij en kan zij niet verplicht worden om op enigerlei wijze tussenbeide te komen in een eventueel geschil tussen een klant en een Aanbieder.

7.4.Gebruikers verbinden

De Klant neemt via de Website contact op met de Aanbieder. Na van gedachten gewisseld te hebben over de omvang en de voorwaarden van de desbetreffende Werkopdracht, gebruikt de Aanbieder de door de website aangeboden tools om de Klant een voorstel tot dienstverlening te doen, dat vervolgens al dan niet door de Klant aanvaard wordt.

De validering van het einde van de Werkopdracht door de Klant brengt automatisch betaling aan de Aanbieder met zich mee van het factuurbedrag waarvan worden afgetrokken: (i) de aan de Onderneming verschuldigde provisie (in overeenstemming met punt 8), (ii) eventuele prijsverminderingen die in overeenstemming met punt 7.3 van deze Algemene Voorwaarden worden toegepast als gevolg van door de klant gemaakte bezwaren en (iii) het door de Aanbieder gedane dienstenvoorstel.

8. Evaluatie- en aanbevelingssysteem

Aan het einde van iedere Werkopdracht worden Klanten en Aanbieders aangemoedigd om hun relatie te evalueren. De evaluatie die door een klant (over een Aanbieder) wordt achtergelaten, kan op de pagina van de desbetreffende Aanbieder verschijnen. Bovendien zal de evaluatie die door een Aanbieder (over een klant) wordt achtergelaten, alleen zichtbaar zijn voor Aanbieders die door diezelfde klant worden benaderd voor een Werkopdracht.

Evaluaties die door klanten zijn achtergelaten kunnen alleen door de Onderneming worden gewijzigd na het einde van een Werkopdracht.

Evaluaties en aanbevelingen dienen objectieve overwegingen te weerspiegelen en mogen in geen geval buitensporige, beledigende of lasterlijke opmerkingen bevatten. Indien dit toch het geval is, behoudt de Onderneming zich het recht voor om de evaluatie of de aanbeveling te verwijderen.

9. Intellectuele eigendom

Alle technische documenten, producten, foto’s, teksten, logo’s, tekeningen, grafieken, video’s en andere inhoud op de Website zijn het exclusieve eigendom van de Onderneming. Deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht zoals bepaald in de wet van 18 april 2001, betreffende het auteursrecht, de naburige rechten en databanken, zoals gewijzigd (de “Auteursrechtelijk beschermde inhoud“).

Toegang tot, levering van, of het gebruik van Auteursrechtelijk beschermde inhoud door een Gebruiker mag niet worden opgevat als een overdracht of verlening van een licentie voor de Auteursrechtelijk beschermde inhoud, tenzij uitdrukkelijk vermeld door de Onderneming. Bijgevolg kan de Onderneming van de Gebruiker eisen om de Auteursrechtelijk beschermde inhoud onmiddellijk terug te geven en kan ze ook de toegang tot en het gebruik van de Auteursrechtelijk beschermde Inhoud door de gebruiker verbieden.

Door zich toegang te verschaffen tot de Website, stemmen de Gebruikers ermee in geen inbreuk te plegen op de auteursrechten van de Onderneming door de Auteursrechtelijk beschermde inhoud te dupliceren, opnieuw te posten of door te geven aan derden, tenzij de Onderneming vooraf uitdrukkelijk toestemming geeft voor het gebruik van de Auteursrechtelijk beschermde inhoud.

Het is de Gebruiker evenwel toegestaan om kopieën van de pagina’s en de Auteursrechtelijk beschermde inhoud van de Website af te drukken en/of tijdelijk op te slaan voor persoonlijk gebruik, zonder gemachtigd te zijn om enige wijziging aan te brengen.

10. Diensten, producten, inhoud, websites en hyperlinks van derden

De Website kan links naar andere websites en toegang tot inhoud, producten en diensten van derden aanbieden. U stemt ermee in dat de Website niet verantwoordelijk is voor de inhoud van websites van derden of de beschikbaarheid ervan. Voordat u andere websites gebruikt, doet u er goed aan kennis te nemen van hun gepubliceerde beleid inzake privacy en andere aangelegenheden. U gaat ermee akkoord dat de Website niet verantwoordelijk is voor de inhoud van derden die toegankelijk is via de Website of wordt weergegeven op de Website, met inbegrip van opinies, adviezen, verklaringen en advertenties, en u begrijpt dat u alle risico’s draagt die verbonden zijn aan het gebruik van dergelijke inhoud. Als u ervoor kiest om producten of diensten van een derde partij te kopen, heeft u een rechtstreekse relatie met de derde partij. U stemt ermee in dat de website niet aansprakelijk kan worden gesteld voor:

a) de kwaliteit van producten of diensten van derden;

b) de naleving van de voorwaarden van uw overeenkomst met de verkoper, met inbegrip van de levering van producten of diensten en garantieverplichtingen met betrekking tot de gekochte producten of diensten. U stemt ermee in dat de Website niet aansprakelijk is voor enig verlies of schade van gelijk welke aard die u zou kunnen oplopen in de omgang met een derde partij.

Het is de Gebruiker ten strengste verboden op andere websites hyperlinks aan te maken die de bezoekers van die websites doorverwijzen naar de Website of een deel daarvan, tenzij hij vooraf de schriftelijke toestemming van de Onderneming heeft verkregen, door een e-mail te sturen naar het volgende adres: contact@mysupplace.com

De Onderneming kan de toestemming weigeren naar eigen goeddunken en zonder haar beslissing te moeten rechtvaardigen. Indien de Onderneming toestemming verleent, wordt deze toestemming als tijdelijk beschouwd en kan zij op elk ogenblik door de Onderneming zonder verantwoording worden ingetrokken. In elk geval moeten de hyperlinks op verzoek van de Onderneming binnen 3 werkdagen worden verwijderd.

Andere websites waartoe u toegang kunt krijgen via de Website worden uitsluitend voor uw gemak en informatie aangeboden. De Onderneming spreekt zich niet uit over dergelijke websites en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of het gebruik van dergelijke websites.

11. Cookies

Voor de goede werking van de Website en de Diensten worden cookies opgeslagen op de computer van de gebruiker wanneer hij verbinding maakt met de Website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites, applicaties, online media en advertenties in de browser of op het apparaat worden opgeslagen. Gebruikers hebben de mogelijkheid om cookies uit te schakelen via hun browserinstellingen.

12. Klantenservice

Voor vragen of informatie over de Website en de Diensten kunnen gebruikers contact opnemen met de Onderneming door een e-mail te sturen naar het volgende adres: support@mysupplace.com.

13. Privacybeleid

Gezien de verwerking van persoonsgegevens is gegevensbeveiliging van het grootste belang voor de Website en de Onderneming. U vindt het huidige privacybeleid terug in de privacyverklaring.

14. Nietigheid – Verklaring van afstand

In het geval dat één van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden nietig wordt verklaard door een wijziging in de wetgeving, regelgeving of door een rechterlijke beslissing, zal dit in geen geval de geldigheid en naleving van de andere bepalingen van de Algemene Voorwaarden beïnvloeden.

Indien de Onderneming nalaat haar rechten onder deze Algemene voorwaarden uit te oefenen, houdt dit niet in dat zij afstand doet van haar rechten.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Algemene voorwaarden vallen onder en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Luxemburgs recht.

Voor elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Algemene voorwaarden, komen de Gebruikers overeen om binnen 45 (vijfenveertig) dagen een minnelijke schikking te treffen op initiatief van de meest gerede partij.

Na afloop van deze termijn van 45 (vijfenveertig) dagen en bij gebreke aan een minnelijke schikking tussen de Gebruikers zal het geschil worden voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de stad Luxemburg.

Versie van 26 juli 2021